PRIVACYVERKLARING BY NINJA PHOTOGRAPHY

By Ninja Photography vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Veror-dening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke ge-gevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je priva-cy mag je contact opnemen via hello@ninjakleinkoerkamp.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

By Ninja Photography is een eenmanszaak, gevestigd te (8131 RM) Wijhe aan de Velnerweg 1. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan-del onder nummer 78648386. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw per-soonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen ver-werken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten, een eventuele trouwdatum of uitgerekende datum. Voor een zakelijke overeenkomst verwerk ik daarnaast jouw bedrijfsgegevens. Ik gebruik deze gege-vens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze over-eenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wanneer jij een bestelling plaatst voor prints of fotoproducten, verwerk ik jouw naam, factuuradres, leveradres, betaalgegevens en foto’s. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling.

Jij kunt inloggen in een online galerij om foto’s te downloaden. Ik verstuur deze link naar jouw e-mailadres. Deze gegevens blijven online zichtbaar bij Pic-Time, totdat ik de galerij verwijder.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor en van jou ge-maakte content met indien gewenst jouw naam en social media account wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik be-waar deze content onbeperkt in mijn portfolio, tenzij jij een verzoek doet tot verwijde-ring waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Beeldmateriaal verwijder ik 1 jaar na de shoot. Onbewerkt materiaal wordt 6 maanden na het afleveren van de content verwijderd.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele be-drijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wet-telijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Wanneer ik een inbreuk op mijn auteursrecht constateer, zal ik een dossier opbou-wen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, jouw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatie-brief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Ik verwijder deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren via Google Analytics.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website be-zoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik tot slot om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, om-dat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de reportage en ik jou daar fotografeer of wan-neer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt. Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen wanneer jij op een andere manier betrokken bent bij de reportage.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zon-der die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gege-ven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek in-dienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belan-genafweging kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder wil-len brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar hel-lo@ninjakleinkoerkamp.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen mede leveranciers van fotoproducten. Ik sluit met deze derde partijen verwer-kersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer ik jouw gegevens verwerk buiten de EER zal ik passende beveiligingsmaat-regelen treffen.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waar-op ik je gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar hel-lo@ninjakleinkoerkamp.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je ge-gevens om ga, dan kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

@byninjaphotography

Volg me op Instagram

Menu